Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
WANDenWOONdeco gevestigd aan de Meerlaan 19 1394 AB te Nederhorst den Berg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Trendnetwork nummer 65893395
Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan WANDenWOONdeco opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen of leveren van een afbeelding op één of meerdere producten van WANDenWOONdeco van een door koper te overhandigen afbeelding of een afbeelding van WANDenWOONdeco.
Bescheiden: alle door koper aan WANDenWOONdeco ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door WANDenWOONdeco vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;
Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en WANDenWOONdeco tot het verrichten van werkzaamheden door WANDenWOONdeco ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen WANDenWOONdeco en de koper gesloten overeenkomsten.
2.2 WANDenWOONdeco sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door WANDenWOONdeco zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van WANDenWOONdeco op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij bestellingen onder de euro 50,- worden transportkosten en kosten voor retourneren aan de koper doorberekend.
3.2 De door WANDenWOONdeco gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.3 Een overeenkomst met WANDenWOONdeco komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van WANDenWOONdeco één of meerdere producten heeft besteld en van WANDenWOONdeco langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten. 3.5 Kortingscodes zijn per klant eenmalig geldig binnen de gestelde periode zoals bij de actie aangegeven en bij een minimale besteding boven de €50,= De korting is alleen geldig met het email adres van je registratie. De kortingscode is niet combineerbaar met andere kortingsacties. Indien niet het volledige absolute bedrag van de korting wordt verzilverd vervalt het restbedrag. De korting kan niet worden uitbetaald of verrekend. Bij de selfie actie ontvangt de klant een kortingscode wanneer het aangeleverde materiaal is goedgekeurd door WANDenWOONdeco. Hierbij geeft de klant toestemming dat het aangeleverde materiaal mag worden gebruikt op de social media van WANDenWOONdeco. Hierbij gelden dezelfde bovenstaande voorwaarden. De kortingsactie bij inschrijving van de nieuwsbrief is alleen geldig bij je eerste aanmelding.

Artikel 4: Overmacht 
4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal WANDenWOONdeco dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.2 WANDenWOONdeco kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan WANDenWOONdeco mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van WANDenWOONdeco jegens de koper bestaat.
4.4 Tekortkomingen van WANDenWOONdeco in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
4.5 Als overmacht en/of crediteur verzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.
4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan WANDenWOONdeco toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang 
5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door WANDenWOONdeco te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.
5.2 De tarieven van WANDenWOONdeco zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.
5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan WANDenWOONdeco. Schade die WANDenWOONdeco lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan WANDenWOONdeco komt volledig voor rekening en risico van koper.
5.4 Een door WANDenWOOndeco opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal WANDenWOONdeco in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.
5.5 De binding van WANDenWOONdeco aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging WANDenWOONdeco in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door WANDenWOONdeco aangegeven leveringstermijn.
5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door WANDenWOONdeco te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.
5.7 WANDenWOONdeco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie 
6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.
6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.
6.3 Het uitvoeren van de opdracht door WANDenWOONdeco kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om WANDenWOONdeco opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart WANDenWOONdeco terzake volledig.

6.4 Het aangeleverde product van WANDenWOONdeco kan werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen bevatten. WANDenWOONdeco wil hier benadrukken dat deze door de koper NIET opnieuw mogen worden verveelvoudigd en in het openbaar worden gebruikt. Indien de koper dit negeert is hij/zij in overtreding en is koper hier zelf voor verantwoordelijk.

6.5 WANDenWOONdeco verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van WANDenWOONdeco de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave en positionering van prints.

6.6 Indien de koper aanpassingen doet middels de configurator dient hij/zij rekening te houden met de aanbevolen afmetingen voor het gewenste resultaat zoals vermeldt bij ieder specifiek product. Indien de koper onjuiste uitsnijdingen maakt of materiaal upload van matige kwaliteit kan geen reclamatie worden gegeven op de geleverde kwaliteit.

Artikel 7: Emballage 
7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van WANDenWOONdeco.

Artikel 8: Betalingen 
8.1 Betaling door koper dient te geschieden bij digitale aankoop of indien anders overeengekomen binnen 10 dagen na orderdatum en op de door WANDenWOONdeco in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
8.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
8.3 WANDenWOONdeco is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. WANDenWOONdeco komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.
8.4 De opdracht wordt alleen in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan.
8.5 Betalingen geschieden via bank/giro overschrijving onder vermelding van het ordernummer op de bankrekening van Trendnetwork in zake WANDenWOONdeco.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Iedere levering van goederen door WANDenWOONdeco aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van WANDenWOONdeco wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door WANDenWOONdeco is voorbehouden.
9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is WANDenWOONdeco gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent WANDenWOONdeco hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.
9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 10: Klachten & retouren
10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of WANDenWOONdeco de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden WANDenWOONdeco er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. Bij een beschadigde verpakking dient dit direct na ontvangst met foto kenbaar te worden gemaakt aan WANDenWOONdeco. Bij een klacht dient de klant het retour binnen 14 dagen na ontvangst van het product via het correct ingevulde retourformulier op de site van WANDenWOONdeco een aanmelding te maken. De koper ontvangt een schriftelijke instructie. Producten dienen in originele verpakking en onbeschadigd en ongebruikt te worden geretourneerd binnen 14 dagen na de instructie. Indien het retour niet voldoet aan deze eisen kan restitutie worden geweigerd. Restitutie vindt plaats alleen over het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 14 dagen na melding van acceptatie van het retour op de rekening waarvan deze is voldaan.
10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
10.3 Een reclamatie wordt door WANDenWOONdeco slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan WANDenWOONdeco heeft overhandigd/geretourneerd.
10.4 De prestatie van WANDenWOONdeco geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 11: Garantie 
11.1 WANDenWOONdeco staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren. Het product dient te worden gebruikt in een omgeving zoals aangegeven bij de productomschrijving. (binnen en buitengebruik)
11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan WANDenWOONdeco worden gezonden. WANDenWOONdeco wordt daarvan eigenaar.
11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. Voor zelfklevend behang geldt dat deze niet kunnen worden geruild. Om de kwaliteit van de hechtlaag te garanderen worden zelfklevend behang cirkels speciaal voor de klant geprint en kunnen daarom niet worden geruild. De duur en mate van hechting hangt sterk af van het type ondergrond. De beoordeling daarvan is naar eigen inschatting en verantwoording. Wij kunnen geen klachten accepteren indien de ondergrond niet aan bovenstaande voorschriften voldoet.
11.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.
11.5 WANDenWOONdeco heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid 
12.1 WANDenWOONdeco is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat WANDenWOONdeco is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor WANDenWOONdeco bekend was of behoorde te zijn.
12.2 WANDenWOONdeco is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.
12.3 WANDenWOONdeco is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13: Transport
13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor risico van WANDenWOONdeco, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van WANDenWOONdeco door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden. Informatie verstrekking omtrent de levering geschiedt tussen koper en vervoerder na ontvangst van de track&trace code welke door WANDenWOONdeco aan koper wordt verstrekt.
13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf WANDenWOONdeco naar koper is de aansprakelijkheid van WANDenWOONdeco beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen 
14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met WANDenWOONdeco worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.

Artikel 15: Overige bepalingen 
15.1 WANDenWOONdeco garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
15.2 WANDenWOONdeco is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden, uitleg 
16.1 WANDenWOONdeco is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. WANDenWOONdeco zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.
16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 17: Copyright WANDenWOONdeco
17.1 Op alle teksten en illustraties van WANDenWOONdeco berust auteursrecht.
17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van WANDenWOONdeco, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.
17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website of afbeeldingen op producten van WANDenWOONdeco via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden of te dupliceren.
17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van WANDenWOONdeco toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.